Amazing Thailand
Land of smiles

โรงพยาบาลพัทยาเมโมเรียล

เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพด้านการรักษา พยาบาล มาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป ส่วนราชการ และองค์กรต่าง ๆ รวมถึงบริษัทประกันชีวิตทั้งใน และต่างประเทศ

โรงพยาบาลได้พัฒนาศักยภาพด้านการรักษา พยาบาลมาตามลำดับจนถึงปัจจุบันจนเป็นที่ยอมรับของ ประชาชนทั่วไป ส่วนราชการ และองค์กรต่างๆรวมถึงบริษัทประกันชีวิต ทั้งในและต่างประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพในการรักษาพยาบาลควบคู่ไปกับการบริการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วย ญาติ และผู้มาเยือน รวมทั้งการ นำมาซึ่งชื่อเสียงของประเทศ ต่อการรักษาพยาบาล โดยทีมงานที่มีคุณภาพ


328/1 M.9 Central Pattaya Rd
Muang Pattaya
Bang Lamung District
Chon Buri 20150

Reviews (0)
No reviews yet.
0:00