Amazing Thailand
Land of smiles

อาข่าโฮมสเตย์

ใช้เวลาหนึ่งวันกับคนอาข่าบนภูเขาเชียงรายและพักค้างคืนในบ้านโคลนอาข่า ชมวิถีชีวิตและการทำงานของชาวเขา เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมของพวกเขา

Recommended for
Adults
Families
Kids
Attraction type
Going out

ใครอยากสัมผัสวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ของจริง ปักหมุด “บ้านหล่อโย” บนดอยแม่สลอง ในตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไว้ในลิสต์กันได้เลย หมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี้ ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดดอย ห่างไกลจากตัวเมืองโดยการเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ 1 ชั่วโมง คุณก็จะได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอาข่าแบบดั้งเดิมกันแล้ว

ขับรถขึ้นเขามาตามป้ายและจอดที่หน้า “Akha Mudhouse Maesalong” หรือ บ้านดินอาข่าดอยแม่สลอง ที่นี่เป็นเหมือนศูนย์กลางการท่องเที่ยวของชุมชน โดยเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาวอาข่า มีร้านกาแฟ และที่พักโฮมสเตย์แบบบ้านดิน สำหรับคนที่อยากเข้าถึงความเป็นอยู่ของชาวอาข่าอีกด้วย

ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ และมีอาชีพหลักเป็นเกษตรกร ทำไร่ทำสวน เช่น ปลูกกาแฟอะราบิก้า ข้าวไร่ และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยพวกเขายังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ แม้จะมีประชากรจำนวนไม่มาก ไม่ถึง 100 หลังคาเรือน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครือญาติพี่น้องที่รู้จักกันแทบทุกบ้าน

ที่ตั้ง : บ้านดินอาข่า (Akha Mudhouse Maesalong)  หมู่บ้านหล่อโย ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
Reviews (0)
No reviews yet.
0:00