Amazing Thailand
Land of smiles

ศูนย์สุขภาพเชียงใหม่ราม

โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มีความปรารถนาจะให้บริการดูแลสุขภาพที่ดีมาตรฐานสูงในการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน

การก่อตั้งโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม มีจุดกำเนิดจากความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ของกลุ่มแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มแพทย์ของโรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพฯ ซึ่งมีสัมพันธภาพโดยร่วมสถาบันการศึกษาเดียวกันจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ โดยได้เล็งเห็นว่าเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางของการค้าและการลงทุน ทั้งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคเหนือ มีอัตราการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจสูงอย่างต่อเนื่องทุกปีและมีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน แต่สถานภาพของการรองรับด้านสาธารณสุข ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในภาคเหนือ ในแต่ละปีอัตราผู้ใช้บริการโรงพยาบาลในเมืองเชียงใหม่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้จำนวนโรงพยาบาลที่มีอยู่อย่างจำกัดไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
หลายคนที่ประสบอุบัติเหตุหรือเกิดโรคภัยไข้เจ็บไม่สามารถที่จะหาสถานพยาบาลเพื่อการตรวจรักษาทำการวินิจฉัยโรค การรอรับการรักษาและการผ่าตัดได้อย่างทันท่วงที เพราะขาดแคลนสถานพยาบาลและห้องพักผู้ป่วย เพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลรักษาสุขภาพ ทางกลุ่มแพทย์ในเมืองเชียงใหม่และกลุ่มแพทย์จากโรงพยาบาลรามคำแหง กรุงเทพฯ จึงได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นโดยให้ชื่อว่า “ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม” โดยเน้นความมีมาตรฐานในการรักษาพยาบาลสูง มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยครบครัน พร้อมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่ประกอบด้วยแพทย์ และพยาบาลที่เข้าใจการบริหารของโรงพยาบาล และมีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี สมดังวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เริ่มดำเนินการก่อสร้างโดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2534 โดยมีนายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธี โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 400 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมทุนกับโรงพยาบาลรามคำแหงกรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้นกว่า 400 ราย ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 สิงหาคม 2536
เปิดทุกวัน 08.00-18.00 น.
8 Bunrueang Rit Rd
Tambon Su Thep
Mueang Chiang Mai District
Chiang Mai 50200

Reviews (0)
No reviews yet.
0:00