Amazing Thailand
Land of smiles

พิพิธภัณฑ์และศูนย์การศึกษาชาวเขา

จัดตั้งโดยสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนชาวเขาเพื่อเป็นสถานที่แสดงวิถีชีวิตของชาวเขาหกเผ่าในประเทศไทย

Recommended for
Adults

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวไทยภูเขา  เป็นแหล่งรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้เก่าๆ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญของแต่ละชาติพันธุ์  เพื่อเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติพันธุ์ตนเองให้กับเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่จะเกิดมาในอนาคต  ซี่งหาดูได้ยากในสังคมบนพื้นที่สูง 

รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ให้กับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ ตลอดจนรวมถึงนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา เป็นต้น

ภายในในพิพิธภัณฑ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

นำเสนอโดยการชมสไลด์ประกอบคำบรรยายเกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวไทยภูเขา 6 เผ่า ได้แก่ อาข่า ลาหู่ กะเหรี่ยง เย่า ม้ง ลีซู ใช้เวลาในการรับชมประมาณ 25 นาที โดยมีให้เลือก 6 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุ่น

เดินชมนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราว ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา 6 เผ่า ได้แก่ อาข่า ลาหู่ กะเหรี่ยง เย้า ม้ง ลีซู

จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร เครื่องดนตรี เครื่องแต่งกายของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ

ที่อยู่  : 620/1 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ เปิดบริการ 09.00-18.00 น.

วันเสาร์ - อาทิตย์ 10.00-18.00 น.

หยุดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์
3rd floor PDA Building
on Thanalai Road

Reviews (0)
No reviews yet.
0:00